ISTORIJAT UDRUŽENJA

Pre Drugog svetskog rata postojala je Jugoslovenska organizacija za operativnu medicinu sa izdvojenim učešćem ginekologa koji su svoj prvi zajednički sastanak organizovali u Kraljevini Srbiji, u Beogradu 1911. godine, a potom u Kraljevini Jugoslaviji 1921. godine, 1927. godine i 1930. godine.

Četiri godine kasnije, 1934. godine u Beogradu, organizovan je kongres Jugoslovenskog hirurškog društva.

Drugi kongres je organizovan 1937. godine sa učešćem 39 ginekologa.

Posle Drugog svetskog rata, 1950. godine, ginekologija se odvaja od hirurgije i organizuje prvi samostalni sastanak kao Naučni sastanak ginekologa FNRJ.

Drugi sastanak je bio u Beogradu 1953. godine a 1956. godine, na trećem Kongresu osniva se Udruženje ginekologa i obstetričara Jugoslavije – UGOJ, a za prvog predsednika izabran je akademik Prof. dr Siniša Tasovac.

Udruženje je od tada pa sve do XI Kongresa održanog u Novom Sadu, 1988. godine, uspešno okupljalo ginekologe jugoslovenskog prostora i uspevalo da organizuje redovno svoje kongrese, svake četvrte godine. Održani su sledeći Kongresi :

I – Zagreb 1950. Prvi Naučni sastanak ginekologa FNRJ

II- Beograd 1953. Kongres ginekologa i akušera Jugoslavije

III – Ljubljana 1956. Formiran UGOJ Predsednik Akademik Franc Novak

IV – Skoplje 1960. Predsednik Prof. dr Anton Čakmanov

V – Sarajevo 1964. Predsednik Prof. dr Milenko Berić

VI – Zagreb 1968. Predsednik Doc. dr Predrag Drobnjak

VII – Beograd 1972. Predsednik Prim. dr Radivoj Grčić

VIII – Portorož 1976. Predsednik Akademik Franc Novak

IX – Skoplje 1980. Predsednik Prof. dr Aleksandar Lazarov

X – Herceg Novi 1984. Predsednik Prim. dr Božidar Darmanović

XI – Novi Sad 1988. Predsednik Prof. dr Petar Drača

Tokom devedesetih godina prošlog veka i formiranjem Savezne Republike Jugoslavije, dolazi do reorganizacije UGOJA, koji ostaje jedino udruženje sa ovih prostora, koje FIGO (internacionalna federacija ginekologa i opstetričara) priznaje za svog legitimnog i legalnog člana. Zbog svih tih događanja naredni XII Kongres UGOJA održan je nakon šest godina, 1996. godine u Beogradu. Nepovoljne političke i društvene okolnosti, uzrokovane blokadom zemlje i sankcijama od strane međunarodne zajednice, kulminirale su ratom u okruženju i agresijom NATO pakta na našu zemlju, što je dovelo do odlaganja održavanja XIII Kongresa UGOJA, koji je održan 2001. godine u Beogradu.

Društveni i politički procesi na prostoru SR Jugoslavije doveli su do formiranja Državne zajednice Srbije i Crne Gore 2002. godine. Shodno tome na godišnjoj skupštini UGOJA, održanoj 3. decembra 2003. usvaja se novi statut udruženja i novo ime udruženja Udruženje Ginekologa – opstetričara Srbije i Crne Gore (UGOSCG).

Ovo Udruženje je uspešno radilo decenijama. Organizovalo je brojne Kongrese i Simpozijume i izdavalo svoj časopis Ginekologija i Perinatologija.

Dakle posle 1988. Godine održani su još sledeći Kongresi :

XII – Beograd 1996. Predsednik Prof. dr Radmio Jovanović

XIII – Beograd 2001. Predsednik Prof. dr Spasoje Petković

XIV – Miločer 2005. Predsednik Ass. Dr Paja Momčilov

XV - Beograd. Predsednik: Prof. dr Aleksandar Stefanović

Dakle, po osnivanju Udruženja 1956. godine, tri puta je menjalo ime i svoj Statut u skladu sa promenama u smislu iz kojih država su ga ginekolozi i opstetričari sačinjavali. Tako je prvobitno ime glasilo Udruženje ginekologa i opstetričara Jugoslavije, po raspadu Jugoslavije ono je nastavilo da radi kao Udruženje ginekologa i akušera Srbije i Crne Gore (UGOSCG) i tako radilo do 2008. Godine, kada se Udruženju pridružila i Republika Srpska, pa je dobilo konačan naziv –

Udruženje ginekologa i opstetričara Srbije, Crne Gore i Republike Srpske (UGOSCGRS).

Danas je Udruženje regionalna strukovna organizacija koju sačinjavaju Ginekološko - akušerska sekcija Srpskog lekarskog društva, Društvo ginekologa i akušera Crne Gore i Društvo ginekologa i opstetričara Republike Srpske. Oni su dobrovoljno formirale Udruženje i predstavljaju njegove konstitutivne članice.

Članovi Udruženja mogu biti lekari specijalisti ili lekari na specijalizaciji a članovi su GAS SLD, Udruženja ginekologa i akušera Crne Gore i Udruženja ginekologa i opstetričara Republike Srpske.

Udruženje (UGOSCGRS) zastupa ginekologe i akušere Srbije, Crne Gore i Republike Srpske u Internacionalnoj federaciji ginekologije i opstetricije -FIGO-u, a ranije je zastupalo države članice bivše Jugoslavije.

Osnovni ciljevi Udruženja su organizovanje ginekologa-opstetričara radi unapredjenja zdravstvene struke u oblasti ginekologije i akušerstva, razvoja zdravstvene zaštite žena, kao i prosvećenje na širem planu u domenu zaštite majke i deteta.

Sedište Udruženja je u Beogradu, na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije. Udruženje ima svoj logotip, pečat i račun, kao i podračun u okviru Srpskog lekarskog društva.

Udruženje je registrovano u registru Udruženja u Agenciji za privredne registre Srbije.

Udruženje je 8.12.2017. održalo Izbornu Skupštinu poštujući svoj Statut. Na Skupštini su izabrani delegati konstitutivnih članica Udruženja pa su potom učinjene odredjene kadrovske izmene na zahtev konstitutivnih članica i medju potpredsednicima.

za Predsednika Prof. dr Aleksandar Stefanović,

za Potpredsednike Doc. dr Snežana Raspopović i Prof. dr Vesna Ećim-Zlojutro

za Generalnog sekretara Prof. dr Miroslava Gojnić Dugalić.

DOSADAŠNJI PREDSEDNICI

UGOJ,

UGOSCG I

UGOSCGRS

Akademik Siniša Tasovac (1956. – 1960. )

Akademik Franc Novak (1960. - 1964. )

Profesor dr Stanislav Szabo ( 1964. - 1968. )

Profesor dr Dragomir Mladenović (1968. – 1972. )

Akademik Franc Novak (1972. - 1976. )

Profesor dr Aleksandar Lazarov (1976. - 1980. )

Primarius dr Božidar Darmanović (1980. – 1984. )

Profesor dr Petar Drača (1984. – 1988. )

Profesor dr Radmio Jovanović (1988. - 1986. )

Profesor dr Spasoje Petković (1996. - 2004.)

Asistent dr Paja Momčilov (2004. – 2014.)

Profesor dr Aleksandar Stefanović (2014. - )

. ..

L

Mailing lista članova udruženja

Pravni savetnik za pacijente i lekare

Pitanja i odgovori za pacijente

D

F